• 1397/10/11-راه اندازی سامانه تغذیه دانشگاه
  • راه اندازی سامانه تغذیه دانشگاه
    قابل توجه دانشجویان عزیز 
    سامانه تغذیه جدید دانشگاه از تاریخ 1397/10/11 راه اندازی گردید.
    دانشجویان برای ورود به سامانه باید از شماره کارت به عنوان نام کاربری و رمز 1 استفاده نمایند.